SP3

Increasing Angular Sampling Through Deep Learning for Stationary Cardiac SPECT Image Reconstruction

Xie H, Thorn S, Chen X, Zhou B, Liu H, Liu Z, Lee S, Wang G, Liu Y, Sinusas A, Liu C.
Increasing Angular Sampling Through Deep Learning for Stationary Cardiac SPECT Image Reconstruction.
Journal of Nuclear Cardiology. 2022.
https://doi.org/10.1007/s12350-022-02972-z

Increasing Angular Sampling Through Deep Learning for Stationary Cardiac SPECT Image Reconstruction Read More »