Increasing Angular Sampling Through Deep Learning for Stationary Cardiac SPECT Image Reconstruction.

Xie H, Thorn S, Chen X, Zhou B, Liu H, Liu Z, Lee S, Wang G, Liu Y, Sinusas A, Liu C.
Increasing Angular Sampling Through Deep Learning for Stationary Cardiac SPECT Image Reconstruction.
Journal of Nuclear Cardiology. 2022.
https://doi.org/10.1007/s12350-022-02972-z